شرکت بازرگانی ترازان پی ریز

این شرکت غیرفعال می باشد.