ماموریت و چشم انداز

مامویت و فلسفه وجودی :

«مدیریـت و ارزش آفرینـی املاک، مسـتغالت و اراضـی هلدینـگ و مجموعـه صنـدوق و سـرمایه گذاری در زنجیـره ارزش صنعـت سـاختمان بـا ارائـه خدمـات جامـع، نوآورانـه و دانش بنیـان»

چشم انداز در افق 1404:

“تبدیل شدن به هلدینگی ارزش آفرین، متعالی و دانش بنیان و خوشنام در حوزه عمران و ساختمان در کشور و همکار برگزیده شرکای داخلی وبین المللی”