در یک نگاه

نام: هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری(صبا عمران)

نوع شركت: سهامی خاص متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری

نوع فعالیت: سرمايه گذاری، مشاركت، تامين مالی، خدمات مهندسی و مديريت پیمان پروژه‌های ساختمانی

شماره و تاريخ ثبت: سال 1375 به شماره ثبت: 126357

لیست سهامداران: