گواهینامه ها و صلاحیت ها

گواهینامه ها و افتخارات هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری

Taraz Pey Riz Certificate

Taraz Pey Riz Certificate

ISO 10006-2003

Taraz Pey Riz Certificate

Taraz Pey Riz Certificate

ISO 14001-2004

Taraz Pey Riz Certificate

Taraz Pey Riz Certificate

OHSAS 18001-2007

Taraz Pey Riz Certificate

Taraz Pey Riz Certificate

ISO 9001-2008

انتخاب هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی به عنوان پایگاه بسیج نمونه