ساختار و چارت سازمانی

ساختار کلان هلدینگ و کسب و کارهای زیرمجموعه:

 در جهت اجرای راهبردهای فوق و با مطالعه اسناد بالادستی، نیاز به بازنگری در ساختار کلان  هلدینگ به صورت جدی وجود دارد. پیشنهاد مشاور جهت به روز رسانی تاپ چارت هلدینگ در شکل زیر ارائه شده است :