درباره ما

هلدینــگ عمــران و ســاختمان صنــدوق بازنشســتگی کشــوری(صبـا عمـران) در سـال 1375 تأسـیس شـد و صددرصـد سـهام ایــن هلدینــگ متعلــق بــه صنــدوق بازنشســتگی کشــوری می باشـد. ایـن هلدینـگ بـا محوریـت اجـرای طرح هـای عمرانـی و ســرمایه گذاری در حوزه هــای عمــران و ســاختمان جهــت ارزش آفرینــی بــر املاک و مســتغلات صنــدوق بازنشســتگی بــه وجــود آمــده اســت.

هلدینــگ صبــا عمــران کــه از شــرکت های تابعـه؛ محـراب عمـران تهران، عمـارت هشـتم شرق و مهندسـی مشـاور صبـا سـازه پی ریـز تشـکیل شـده اسـت، بـا بهره گـیری از ظرفیــت و توانمنــدی مهندســان و متخصصــان مجــرب داخلــی تلاش می کنــد بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن و مدیریــت بهینــه طرح هــا، پروژه هــای عمرانــی و ســاختمانی را بــا کیفیــت مطلــوب طراحــی، اجــرا و نظــارت نمایــد.
توانمنــدی مهندســان و کارکنــان ایــن مجموعــه باعــث شــده پروژه هــایی بــا بیــش از یــک میلیــون مترمربــع زیربنــا در ســطح کشــور اجــرا شــود کــه متشــکل از 80 پروژه، شــامل مجتمع هــای مسـکونی، تجـاری-اداری و همچنیـن سـاخت 80 پروژه خدماتـی، فرهنگـی و رفاهی(خانـه امیـد) در نقاط مختلف کشـور می باشـد.

پروژه هـای شـاخص مسـکونی ایـن هلدینـگ از جملـه؛ پروژه هـای چهــل بــاغ فرشــته، کامرانیــه، آجودانیــه، بیمــه، خیــام تهــران، شـهرک های ویلایی گلبهـار بـه مسـاحت 28 هکتـار، مجتمـع هـای مسـکونی چشـم انداز مشـهد بـا مسـاحت 160 هـزار متـر مربـع در مشــهد مقــدس و پروژه هــای مســکونی تجــاری زیتــون رشــت و شـهید انصـاری بـه مسـاحت 100 هـزار متـر مربـع در شـهر رشـت می باشــد. همچنیــن از پروژه هــای نمونــه تجــاری اداری ایــن هلدینــگ می تــوان مجتمــع پالمیــرا، صــور اســرافیل، طالقانــی تــهران، آرین تبریز و یادمان مــشهد را نام برد.
ایــن مجموعــه در نظــر دارد بــا اســتفاده از تــوان مدیــران و متخصصــان در افــق ســال 1405 موقعیــت خــود را بــه عنــوان هلدینگــی ارزش آفریــن، خوشــنام و متعالــی ثبــت نمــوده و در راســتای تحقــق ایــن هــدف از تمــام ظرفیــت و تــوان موجــود اســتفاده نمایــد.

لوگو تراز پی ریز

موضوع فعالیت های هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری:  

  • طراحـی، اجـرا و نظـارت بـر طرح هـا و پروژه هــــای عـــمرانی اعـم از حـــوزه های سـاختمانی و راه سـازی، ریلی، اسکله سازی و غیـره بـه صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم.
  • سرمایه گذاری یا شراکت در خرید و فروش و انجـام کلیـه فعالیت هـای بازرگانی جهت ماشـین آلات عمرانـی و سـاختمانی، مـواد و مصالـح سـاختمانی و هرگونـه فعالیـت بازرگانـی مرتبـط بـا اهـداف هلدینگ.
  • مدیریــت، مشــارکت و ســرمایه گذاری در طرح هـا و پروژه هـای عمرانی و سـاختمانی، بــا شــرکت های داخلــی و خارجــی
  • واردات و صـــادرات انـــواع محصـــولات ساختــــــمانی، ماشـــــین آلات مرتبـــط و دانـــش فنـــی
  • سـاخت، خریـد، اجـاره کارخانجـات یـا فروشـــگاه ها یـا هـر مـکان دیـگری کـه در آن تولیـد، تـوزیع، مبادلـه، فروش، عرضـه یـا نمایـش فرآورده هـا، محصـولات و دسـتاوردهای علمی و فنی، صـورت پذیرد.
  • انجـام مطالعـات و بررسـی های اقتصـادی، فـــنی، مالــی، مدیریتــی و نظــارت بــر پیگــیری اجــرای طرح هــای ســرمایه گذاری در راســتای تکمیــل اهــداف هلدینــگ.