مزایده ها

ملک مریم شرقی (از مزایده خارج شده است)

تاریخ انتشار : 1 ژانویه 2024

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

مجموعه ویلایی باغشهر گلبهار

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

ساختمان همدان

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

آپارتمان نظام آباد

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

مجتمع مسکونی مهتاب مشهد

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

مجتمع مسکونی کامرانیه

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

مجتمع تجاری صوراسرافیل

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد دریافت اسناد پارکینگ پاکت ب قرارداد پارکینگ

مجتمع مسکونی شقایق کرج

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

ساختمان شریعتی

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد

ساختمان بندرعباس

تاریخ انتشار : 29 دسامبر 2023

دریافت اسناد مزایده پاکت ب قرارداد